Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản và sử dụng dưới đây bao gồm cách truy cập và sử dụng Website Vitaminuc.com.vn và những sản phẩm, dịch vụ có sẵn trên website. Từ “chúng tôi” có nghĩa “Vitaminuc.com.vn”. Từ “bạn” có nghĩa là khách hàng và mọi người. 

Chấp nhận các điều khoản

Những điều khoản sử dụng này đã được áp dụng nhưng có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh theo thời gian. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng website. Khi sử dụng website này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện tại cũng như các điều khoản được bổ sung và đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Website. 

Quy định quản trị

Tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản sử dụng này đêu tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. 

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

Những thông tin, tài liệu và dịch vụ trong website được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của những thông tin, báo cáo, nội dung hoặc tài liệu này và từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp đảm bảo đối với những thông tin sai sót, không đầy đủ và thiếu chính xác. Vitaminuc.com.vn sẽ cố gắng nhưng không có nghĩa vụ cải tiến hoặc hiệu chỉnh mọi thông tin sai sót, thiếu chính xác đã được đăng tải trên website và những thông tin bao gồm thông tin giá cả và hàng hóa có thể thay đổi, điều chỉnh và cập nhật mà không cần thông báo.
 
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ trường hợp được quy định cụ thể, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Ngoài ra, chúng tôi không bảo đảm và cam đoan về bất kỳ nội dung liên quan đến bảo mật tài khoản hoặc tài liệu bị phá hoại, bao gồm nhưng không giới hạn về vi rút máy tính, hacker hoặc các hành động phá hoại khác. Chúng tôi cũng không đảm bảo dịch vụ có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào, dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. 

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, tổn thất, bao gồm, nhưng không giới hạn việc thất lạc đơn hàng hoặc ghi sai địa chỉ, thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, mất thông tin đăng ký, chương trình hoặc dữ liệu bị mất hoặc bị ăn cắp, phát sinh từ: 

1. Khả năng sử dụng được website hoặc không thể sử dụng được website. 
2. Việc gặp bất kỳ lỗi đường truyền, hoặc việc lây nhiễm vi rút máy tính, những hành vi phá hoại về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc đại diện đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại.
3. Việc gặp bất kỳ lỗi nào khi truy cập, mất kết nối, khiếm khuyết trong việc vận hành và truyền dữ liệu.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nếu không có quy định cụ thể, tất cả thiết kế, nội dung và hình ảnh trên website đều thuộc bản quyền Vitaminuc.com.vn. Bạn không được so chép, tải về, trưng bày, đăng tải hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới bất kỳ hình thức, bất kỳ mục đích nào, trừ khi việc sử dụng đó được sự đồng ý của Vitaminuc.com.vn. 

Liên kết

Website này có thể chứa nhiều liên kết (link) đến những website khác. Sử dụng những liên kết này, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hành vi, nội dung, sự chính xác, bảo mật, chính sách, những quan điểm, dịch vụ được cung cấp, hàng hóa được bán hoặc những liên kết khác được cung cấp bởi website này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng hoặc sự tin tưởng vào website liên kết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các website này, bạn nên liên lạc trực tiếp với người ban quản trị của website đó. 

Tư vấn trực tiếp